مقایسه محصولات

راهنمای استفاده از هود بیمکث

از کلید ON/OFF برای روشن و خاموش کردن هود استفاده می کنیم. اکثر مدلهای هود بیمکث کلید کاهنده دور موتور دارند که به منظور کاهش و افزایش دور موتور استفاده می شوند که با لمس این کلیدها دور موتور کاهش یا افزایش می یابد. کلیدهای دیگر نیز جهت روشن و خاموش کردن لامپ ها، تنظیم تایمر بین ۱ تا ۱۵ دقیقه و ست کردن زمان ( SET CLOCK ) دارد.

ابتدا کلیدON/OFF را بزنید سپس با لمس کلید  SET CLOCK به مدت ۳ ثانیه کلیدهای DOWN/UP روشن می  شوند. عدد ساعت روی صفحه نمایشگر به حالت چشمک زن در می آید. سپس کلید DOWN/UP را لمس کنید تا عدد ساعت تنظیم شود با لمس کلید SET CLOCK یک بار دیگر عدد دقیقه به صورت چشمک زن در می آید که به وسیله کلید DOWN/UP قابل تنظیم است. برای ثبت تغییرات میتوانید کلید SET CLOCK را لمس کنید.

برای خاموش شدن موتور هود و همچنین برای استفاده از تایمر یک دقیقه ای کلیدی استفاده می شود که وقتی موتور هود روشن است با لمس این کلید، هود به حالت تایمر یک دقیقه ای رفته و با لمس مجدد آن موتور خاموش شده و درب هود بسته می شود.
کلید حالت نظافت: برای فعال کردن این حالت کافی است به مدت ۵ ثانیه این کلید را لمس نمایید. در این حالت درب باز میشود ولی موتور کار نخواهد کرد. پس ازاتمام کار نظافت کلید را به مدت ۵ ثانیه لمس کنید تا در بسته شود.
تنظیم ساعت: برای تنظیم ساعت صدا باید توجه داشت که درب هود بسته باشد و هود خاموش باشد. یک بار با لمس کلید اعداد روی صفحه نمایش به صورت چشمک زن می شوند و همچنین لامپ سیگنال کلید های روشنایی و دور موتور پروانه نیز روشن می شوند. در این حالت کلید روشنایی عدد دقیقه و کلید پروانه عدد ساعت را تنظیم میکنند. پس از تنظیم زمان با لمس مجدد کلید تنظیم اعداد ثبت می شوند. ضمناً اگر بعد از تنظیم به هیچ کلیدی دست نزنید پس از چند ثانیه اعداد ثبت خواهند شد.

تنظیم تایمر: در حالتی که موتور هود کار میکند با  لمس   این کلید  عدد ۱ دقیقه روی صفحه نمایشگر نمایان می شود این وضعیت نشانگر این است که هود به مدت ۱ دقیقه کار کرده و سپس  خاموش می شود تایمر این حد به مدت یک تا ۶۰ دقیقه قابل تنظیم بوده و می توان   چند باره این کلید به عدد مورد نظر رسیدپس از اینکه عدد مورد نظر رسیدیم کافی است به مدت ۱۰ ثانیه به صفحه کلید دست  نزنیم تا  عدد ثبت و شمارش معکوس  تا زمان خاموش شدن نهایی  هود شروع شود.

کلید DOOR : برای فعال کردن این حالت کافی است به مدت ۵ ثانیه این کلید را لمس نمایید در این حالت درب هود باز میشود ولی موتور کار نخواهد کرد. پس از اتمام کار نظافت کلید را به مدت ۵ ثانیه لمس کنید تا درب بسته شود.

جهت فعال سازی سنسورهود: بعد از لمس این کلید یک دقیقه زمان لازم است تا سنسور به حالت فعال درآید در این حالت به محض رسیدن دود یا گاز هودبه صورت خودکار روشن شده پس از رفع عامل دود یا گاز  به حالت تایمر میرود و بعد از یک دقیقه کار با دور سه خاموش می شود. در این حالت نیز همچنان حالت AUTO فعال است و به روال مذکور عمل خواهد کرد.

تنظیم ساعت صفحه نمایش: این کلید هنگامی فعال می‌شود که موتور هود کار نمی کند. در حالتی که هود خاموش است برای تنظیم ساعت ابتدا کلیدON/OFF را بزنید تا صفحه نمایش روشن شود کلید DOOR و DOWN را پنج ثانیه همزمان نگه داشته تا ساعت صفحه نمایش به حالت چشمک زن در آید سپس به کمک کلیدDOWN/UP عدد ساعت را تنظیم کنید و با یک بار فشار دادن دکمهDOOR عدد دقیقه را که به حالت چشمک زن در آمده به کمک کلید هایDOWN/UP عدد ساعت را تنظیم کنید و با یک بار فشار دادن دکمه DOOR عدد دقیقه را که به حالت چشمک زن در آمده به کمک کلید هایDOWN/UP تنظیم کنید به منظور ثبت ساعت تنظیم شده کلید DOOR را فشار دهید و یا به مدت ۳ ثانیه کلیدی را لمس نمایید تا تغییرات لحاظ شود.